ایرنا - گزارش تازه شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد، در پایان سال آبی ۱۴۰۰ - ۹۹، مجموع ظرفیت مخازن سدها به ۱۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب به سدهاست. در پایان سال آبی ۱۴۰۰ - ۹۹، مجموع ظرفیت مخازن سدها ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده که نشان دهنده ۳۹ درصد پرشدگی مخازن است. بر این اساس و  به دنبال کاهش میزان بارش‌ها، حجم ورودی آب طی سال آبی ۱۴۰۰- ۹۹ برابر با ۲۹ میلیارد و ۴۳۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن (۵۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون مترمکعب)، بیانگر کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور است.