مهر- نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به افزایش قیمت جوجه یکروزه گوشتی به ۱۱ هزار تومان، خواستار اصلاح سریع قیمت جوجه و مرغ شد. حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران با اشاره به افزایش قیمت جوجه یک روزه گوشتی به حدود ۱۱ هزار تومان گفت: قیمت مصوب جوجه یک روزه ۴,۲۰۰ تومان است در حالی که قیمت تمام شده تولید آن رقمی بین ۵۰۰۰ تا ۵,۳۰۰ تومان است و باید قیمت جوجه یک روزه گوشتی هر چه سریع‌تر اصلاح و. جلوی سودجویی‌های بعدی گرفته شود. وی افزود: همچنین قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ زنده نیز حتی اگر جوجه با قیمت مصوب ۴,۲۰۰ تومان در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، ۱۷,۱۰۰ تومان نیست و این رقم نیز نیازمند اصلاح است.