توسعه ایرانی- حجم نقدینگی در پایان خرداد ۹۹ به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد سال ۹۸ معادل ۳۴.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد 99، حجم نقدینگی را 26 هزار و 571.7 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به خرداد سال 98 معادل 34.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته 25.1 درصد بوده است.     گفتنی است در تاریخ مورد گزارش، حجم پول 5020.5 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به خرداد سال قبل 61.5 درصد رشد داشته است. حجم پول نسبت به پایان سال 98 نیز رشد 50.9 درصدی داشت. سهم شبه پول نیز از نقدینگی 2657 هزار میلیارد تومانی 2155 هزار میلیارد تومان با رشد 29.1 درصدی نسبت به خرداد سال 98 و رشد 21.2 درصدی نسبت به پایان سال 98 است.