هم‌زمان با شیوع موج سوم بیماری کرونا، بیش از ۵۰۰ بنای تاریخی و جاذبه گردشگری استان اصفهان براساس مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا از ابتدای آذرماه سال جاری تعطیل شد، با توجه به سیر نزولی کرونا و تبدیل وضعیت استان اصفهان از قرمز به نارنجی و سپس زرد، براساس مصوبات ستاد مبارزه با بیماری کرونا، تمامی بناهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری بازگشایی شد. براساس دستورالعمل‌های بهداشتی صادره از ستاد مقابله با بیماری کرونا و همچنبن مصوبات صادره از وزارتمیراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، ضمن استقرار دستگاه‌های ضد عفونی در ورودی بناهای تاریخی شاخص، بازدید از بناهای سرپوشیده، با حضور محدود گردشگران انجام می‌شود و بناهای دارای فضای باز نیز با محدودیت‌های کمتر، میزبان گردشگران و دوستداران میراث‌فرهنگی خواهند بود.