دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه خانواده معتادان متجاهر در خواست دارند تا معتادان متجاهر مدت زمان بیشتری در مراکز ماده ۱۶ نگهداری شوند، گفت: یکی از مراکز بهاران با ظرفیت ۱۰۰ نفر به تازگی برای زنان معتاد متجاهر اختصاص پیدا کرده است. محمدعلی اسدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: براساس قانون باید معتادان متجاهری که از سطح خیابان جمع‌آوری و به مراکز ماده ۱۶ منتقل می‌شوند، به مدت سه ماه در این مرکز نگهداری کرد. یک هفته مانده به پایان سه ماهه، تیم درمانی مستقر در مراکز ماده ۱۶ با ارسال نامه‌ای به قاضی ادامه نگهداری یا عدم نگهداری معتادان را اعلام می‌کند. 

چنانچه تیم درمانی تقاضای ادامه درمان معتادان را داشته باشند، قاضی دستور ادامه نگهداری را صادر می‌کند. وی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به مواد مخدر گوناگون و سنگینی که معتادان متجاهر مصرف می‌کنند، زمانی که تیم درمان، معتادان را مرخص می‌کنند قاضی خود با مراجعه به این مراکز نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد و از همین‌رو این معتادان به مدت ۶ ماه در این مراکز نگهداری می‌شوند. البته در بسیاری از موارد خانواده‌های معتادان نیز درخواست دارند تا این معتادان در مدت زمان بیشتری در این مراکز حضور داشته تا به صورت کامل درمان شوند.