مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران گفت: حدود یک سوم از بافت مرکزی شهر از انبارها و کارگاه‌ها و تولیدی‌هایی تشکیل شده که هیچ یک از مسائل ایمنی را رعایت نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، قدرت الله محمدی افزود: در شرایطی که یک نهاد حاکمیتی به ناایمن بودن یک ساختمان رأی می‌دهد اما جالب است بیمه‌هایی که زیر نظر دولت هستند این ساختمان‌ها را بیمه می‌کنند درصورتی که این یک تناقض و ضعف قانونی است و اگر ساختمانی ایمنی نداشته باشد شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه گر نباید آن‌ها را بیمه کنند. وی ادامه داد: اگر ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار که دچار حریق شد و بیش از ۲۰۰ نفر از آتش نشانان ۱۲ ساعت درگیر عملیات بودند سیستم اعلام حریق داشت قطعاً این اتفاق نمی‌افتاد. متأسفانه شهید دارابی در میان دود و شعله از چاهک آسانسور سقوط کرد و دلیلش هم بی دقتی مالک بود که برای چاهک آسانسور در نگذاشته بود.