نامه عدم صلاحیت عمومی خود را در خبرگزاری‌ها دیدم

محسن برهانی، حقوقدان نسبت به دلیل اخراج خود از دانشگاه واکنش توئیتری نشان داد.

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نوشت: «من هم مانند سایرین، برای اولین بار نامه عدم صلاحیت عمومی خود و مخالفت با عضویت بنده در هیأت علمی دانشگاه تهران را در خبرگزاری‌ها دیدم و هیچ اطلاعی از چرایی آن نداشته و ندارم.

امنیت شغلی، عجب معمایی است!»