عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در شورا هیچ مصوبه‌ای تحت عنوان گشت ارشاد نداریم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حجاب بسیار کیفی است.  وی در بخش دیگر سخنان خود گفت: بخش عظیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متوجه بخش تعلیم و تربیت است. تغییری در مصوبات شورای عالی قرار ندارد. نیروی انتظامی در زمینه حجاب می‌تواند به افراد تذکر غیرحضوری بدهد. عاملی، گفت: در نیروی انتظامی هم در زمینه حجاب می‌تواند به افراد تذکر غیرحضوری بدهد.