مهر عکسی از تجمع برخی از دانشجویان دانشگاه تهران و ناهار خوردن روی زمین در اعتراض به سلف تفکیک شده را منتشر کرد.

هفته گذشته نیز جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به اصرار بر تفکیک جنسیتی در سلف دانشگاه اقدام مشابهی کرده بودند و با پهن کردن سفره در حیاط دانشگاه، کنار هم ناهار صرف کردند.