نخستین «پیرایشماند» شهر تهران و دومین مرکز «ورزشماند» در منطقه ۱۰ و در مجموعه تحویل پسماند خشک خیابان کمیل افتتاح شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. در این مجموعه مرکز بیمه پسماند، مرکز «میوه‌ماند» و «گلماند» نیز فعالیت می‌کنند. به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰، در مرکز «پیرایشماند»، در قبال دریافت و تحویل پسماند خشک از سوی شهروندان، اعتباراتی به آنها برای استفاده از خدمات ارائه شده با نرخ مصوب دولتی داده می‌شود. همچنین در مرکز ورزشماند، در قابل دریافت پسماند خشک، اعتباراتی برای خرید البسه و لوازم ورزشی به شهروندان داده می‌شود.  در مورد بیمه پسماند، گل‌ماند و میوه‌ماند نیز همین رویه جاری است.  پیش از این، نخستین مرکز ورزشماند شهر تهران در خیابان هاشمی با حضور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مورد بهره‌برداری و افتتاح قرار گرفته بود.