رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از تعیین جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی  و کاشت 100 درخت برای خشکاندن درختان خیابان ولیعصر در کمیسیون ماده ۷ شهرداری تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، مهدی پیرهادی در خصوص رسیدگی به خشک شدن ۱۲ درخت در خیابان ولیعصر، گفت: احتمالا برای خشکاندن درختان مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه تعیین خواهد کرد.