دادستان عمومی و انقلاب تهران بر لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی تاکید کرد و گفت: بازرسان ویژه برای تهیه گزارش از وضعیت این پرونده‌ها به دادسراها اعزام می‌شوند و تا پایان سال نباید یک مورد پرونده قدیمی در دادسراهای تهران وجود داشته باشد.

به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علی القاصی مهر در جلسه ویدئوکنفرانسی بررسی عملکرد هفت ماهه نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ضمن قدردانی افزود: اکنون آمار پرونده‌های قدیمی و مسن هر دادسرا موجود است و به سرپرستان نواحی نیز اعلام شده و متاسفانه آمار برخی از شعب قابل دفاع نیست؛ بر این اساس باید هرچه سریعتر پرونده‌ها از شعب و بایگانی خارج و در روند بررسی قرار گیرد.