جانشین پلیس راهور پایتخت گفت: به استناد ماده ۷۲۰قانون مجازات اسلامی هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییری ایجاد یا پلاک وسیله دیگری را به آن الصاق کند به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ابوالفضل موسوی‌پورگفت: تخلفات ناخوانا بودن پلاک، تغییر محل نصب پلاک، تردد با پلاک اعزام به تعمیرگاه بعد از مهلت زمانی تعیین شده، پوشش پلاک، مخدوشی(دستکاری ارقام)، ضمن اعمال قانون برحسب تخلف رانندگان متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.