با کامل شدن اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نخستین جلسه این کمیسیون، امروز یکشنبه (18مهر) برگزار می‌شود.  این طرح پس از چندین بار رفت و برگشت به صحن، در نهایت مقرر شد براساس اصل85 بررسی شود.