به گزارش دیروز وزارت بهداشت ۵۸۳ نفر از شهروندان ایرانی در ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. همچنین بیش از ۲۷ هزار نفر از شهروندان به جمع کرونایی‌ها اضافه شدند. این در حالی است که در مجموع واکسیناسیون انجام شده در ایران ۲۹ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۴۴۴ دوز اعلام شده است و از این تعداد ۹ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۸۴۸  نفر نیز هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند.