سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که حضور اجباری خانواده‌ها در کنار هم در دوران کرونا، خشونت خانگی را افزایش داده و در این ایام،‌ بیشترین آمار مداخلات اورژانس اجتماعی در حوزه موضوعی خشونت تقسیم‌بندی می‌شود. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اورژانس اجتماعی در سال ۹۸ به یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر خدمات رسانده و در ۹ ماهه ۹۹ نیز این خدمات‌رسانی به بالغ‌بر ۹۰۰ هزار نفر انجام‌شده است. وحید قبادی دانا با اشاره به رشد آمار خشونت‌های خانگی ازجمله همسرآزاری در هر پیک کرونا،‌ افزود: این رشد هرچند هم که ناچیز باشد بهزیستی در ارتباط با خانواده‌های ایران وظیفه دارد، حتی اگر این آسیب‌ها یک مورد باشد، مداخلات تخصصی انجام دهد.