خمپاره عمل نکرده بجامانده از جنگ تحمیلی در مدرسه شاهد بالاتر از راهنمایی و رانندگی شهر مریوان کشف شد. درخشانی رییس آتش نشانی مریوان کردستان از حضور نیروهای آتش نشانی در محل و بستن مسیرهای منتهی به محل خبر داد و گفت: خمپاره عمل نکرده توسط نیروهای نظامی خنثی و به محل امن منتقل شد.