رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در آخرین روزهای اسفند سال ۹۹ بالغ‌بر ۱۵۱۹هکتار به محدوده ۳۳۸۶هکتاری برابر با ۴۵درصد بافت فرسوده به شهر تهران اضافه شد. به گزارش مهر، مجید فراهانی گفت: بافت فرسوده‌ای که واجد ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری هست و مطابق نقشه‌های کمیسیون ماده ۵ این مساحت به بافت فرسوده شهر تهران اضافه می‌شود. بر این اساس زین پس مالکان در این محدوده‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و تسهیلاتی که سازندگان در بافت فرسوده دریافت می‌کنند، استفاده کنند. در محدوده بازار تهران و راسته‌های تجاری نیز واحدهای مسکونی که اقدام به اخذ پروانه تخریب و نوسازی می‌کنند از این مشوق‌ها و تسهیلات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بهره‌مند می‌شوند.