رئیس سازمان سنجش گفت: در کنکور امسال زنان در مقایسه با مردان بیش از ۵۳ درصد قبولی داشته‌اند. ابراهیم خدایی گفت که آمار پذیرفته شدگان رشته‌های آزمون امسال به تفکیک جنسی نشان می‌دهد که زنان ۱۰۱ هزار و ۹۱۲ نفر یعنی با ۵۳.۶ درصد بیشترین قبولی رشته‌های کنکور را به خود اختصاص دادند. سهم مردان هم از کنکور امسال ۸۸ هزار و ۳۶ نفر یعنی ۴۶.۴ درصد بوده است.