بخشدار کهریزک بعد از انتشار بوی نامطبوع در جنوب شهرستان ری علت اصلی این بو را دفن روزانه هشت‌هزار تن زباله تهران در مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه دانست. به گفته او تغییر جهت باد از جنوب به شمال یا از جنوب شرقی به سمت شمال غربی باعث انتقال بوی نامطبوع مجتمع پردازش و بازیافت به داخل شهرهای کهریزک و باقرشهر می‌شود. سال گذشته نیز این بو، بخش‌های زیادی از پایتخت را در بر گرفته بود که به گفته اعضای شورای شهر تهران، منشا آن از همین مجتمع بود، اما خبر اخیر نشان می‌دهد هنوز این مشکل برطرف نشده است.