رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفت: دهک‌های پایین و همچنین تحت پوشش سازمان‌های امداد و بهزیستی در حال افزایش هستند و برخی جرایم نیز به دلیل فقر افزایش پیدا کرده است. به گزارش مهر، سیدحسن موسوی چلک افزود: گسترش فقر زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا بحران‌های اجتماعی دیگر را تجربه کنیم و ایجاب می‌کند در این بخش نگاه‌های ویژه‌تری برای حمایت از محرومان داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه حوزه اقتصاد ما خوب مدیریت نشده، گفت: آنچه محصول مدیریت اقتصاد ما در دوره‌های قبل است و امروز نشانه‌های آن را می‌بینیم، این است که افراد  موسوی چلک گفت: از سوی دیگر خودکشی‌های معیشتی و تن‌فروشی به دلیل فقر و کودکانی که مدرسه را رها کرده‌اند و مجبور شده‌اند شرایط سخت در خیابان ماندن را تحمل کنند، افزایش‌یافته است.