سرپرست سازمان رفاه،‌ خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران از ساخت دو گرمخانه فرامنطقه‌ای برای مردان و زنان در تهران تا پایان سال خبر داد. مالک حسینی  به ایسنا گفت: شورای شهر تهران در برنامه سوم توسعه شهر تهران، ایجاد ۵ گرمخانه فرامنطقه‌ای را در ۵ پهنه پایتخت تصویب کرده است. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران این ۵ گرمخانه فرامنطقه‌ای می‌بایست در پنج پهنه شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز ایجاد شود، افزود: ساخت گرمخانه‌های بزرگ مقیاس که بتواند رویکرد فرامنطقه‌ای داشته باشد نیازمند شرایط خاصی است؛ چراکه می‌بایست زمینی به وسعت ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر مربع داشته باشیم و کارشناسان نیز پیوست‌های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و... آن را انجام دهند و بعد از آن می‌توانیم نسبت به ساخت گرمخانه‌ای با ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر ظرفیت اقدام کنیم.