سرپرست سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از فعالیت زباله گردهای جدید در پی افزایش حجم زباله‌ها و توقف فعالیت پیمانکاران شهرداری برای تفکیک زباله از مخازن خبر داد.

سید مالک حسینی گفت: شهرداری تهران در پی شیوع کرونا در مورد فعالیت زباله‌گردان در سطح پایتخت، به تمامی پیمانکاران خود اعلام کرد که تفکیک زباله از مخازن ممنوع است، گفت: با اعلام ممنوعیت تفکیک زباله از مخازن و خارج شدن پیمانکاران رسمی از این چرخه، شاهد فعالیت مضاعف زباله گردان جدید بودیم.