یک پژوهشگر حوزه اجتماعی با اشاره به این که ایجاد جرایم و آسیب‌های اجتماعی مهم‌ترین پیامدهای حاشیه‌نشینی هستند، گفت: درگیری با اعتیاد پررنگ‌ترین آسیب موجود در مناطق حاشیه‌نشین است.

به گزارش مهر، هوشنگ شیخی با اشاره به این که اکثر حاشیه‌نشینان در مناطق بد مسکن ساکن می‌شوند، اظهار کرد: حاشیه‌نشینان به دلیل حضور در سکونتگاه‌های غیررسمی به راحتی می‌توانند فضای تولید آسیب‌های اجتماعی را به وجود آورند.

این پژوهشگر حوزه اجتماعی با اشاره به فعالیت دفاتر تسهیل‌گر دولت در مناطق حاشیه‌نشین، عنوان کرد: شایسته است که این دفاتر موضوعات کالبدی حاشیه‌نشینی را مورد بررسی قرار دهند.

او اضافه کرد: در حال حاضر دفاتر تسهیل‌گری واقع در مناطق حاشیه‌نشین علاوه بر فعالیت‌های ذاتی خود وظیفه درمان و بازپروری اعتیاد را نیز بر عهده گرفته‌اند.

شیخی با اشاره به این که مناطق حاشیه‌نشین با بافت‌های ناکارآمد و فرسوده تفاوت دارند، گفت: عدم توزیع متوازن قدرت و ثروت و منابع در کشور باعث شده تا برخی از مناطق بسیار محروم باشند.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه گروه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی هیچ پیوندی با گروه‌های اجتماعی شهری ندارند، بیان کرد: افراد ساکن در حاشیه شهرها از نظر فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تفاوت‌های بسیار زیادی با ساکنین شهر دارند. افراد حاضر در مناطق حاشیه‌نشین همیشه با مدل و شیوه منحصر به خود زندگی می‌کنند و مبتنی بر این شیوه با سایر افراد ارتباط می‌گیرند.