وزارت بهداشت برای این منظور تمهیداتی اندیشیده است 

جلوگیری از ورود ویروس «نیل‌غربی» به کشور

رئیس اداره مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به مشاهده ویروس «نیل غربی» در شمال آمریکا، آفریقا و خاورمیانه، با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ موردی از ابتلا به این ویروس در ایران گزارش نشده، تمهیدات وزارت بهداشت برای جلوگیری از بروز و شیوع این بیماری را تشریح کرد. دکتر بهزاد امیری در گفت‌وگو با ایسنا، انتقال ویروس نیل غربی به انسان را از طریق گزش پشه آلوده به ویروس معرفی کرد و گفت: انتقال این ویروس از طریق پشه آلوده، به انسان و حیوان صورت می‌گیرد. این پشه معمولا از غروب تا طلوع آفتاب فعال است و در آن زمان است که اگر فردی در معرض گزش این پشه قرار گیرد و در صورت آلودگی پشه، به ویروس نیل‌غربی دچار می‌شود. وی افزود: این بیماری درمان اختصاصی ندارد و بیشتر، درمان حمایتی و برای پیشگیری  از انتقال ثانویه آن است. در بحث پیشگیری افراد باید سعی کنند تا حد امکان از سفر به مناطقی که شیوع بیماری نیل‌غربی گزارش شده است، خودداری کنند.