امیر سرتیپ محمد غفاری، ارشد نظامی ارتش در استان گلستان گفت: فروکش کردن آب از مناطق پایین دست آق قلا به خصوص منطقه زمین شهری توسط کف‌کش‌ها و هدایت آن به طرف رودخانه قره‌سوی قدیم، موجب خرابی دیواره‌های رودخانه شده بود. 

وی با بیان اینکه تخریب دیواره قره سو زمینه را برای ورود آب به طرف روستاهای شهرستان بندر ترکمن فراهم می‌کرد، گفت: به منظور جلوگیری از خسارت‌های احتمالی یگان های سپاه و ارتش در اقدامی مشترک وارد عمل شدند و این دیواره را ترمیم کردند.