تأیید حکم «قصاص» محمد قبادلو


در دیوان

به گفته امیر رئیسیان، وکیل و همچنین پدر محمد قبادلو-از باداشت شدگان ناآرامی‌های سال گذشته- حکم قصاص او در دیوان عالی تأیید شده است. رئیسیان گفت: «اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است». محمد قبادلو محکوم به اعدام و متهم است که در اعتراضات پاییز گذشته، یک درجه‌دار نیروی انتظامی را با خودرو زیر گرفته است.