نماینده مردم تهران بیان کرد: آزادی را با اباحی‌گری و بی اعتنایی به احکام شرعی نباید اشتباه کرد. به گزارش ایلنا، سیدمصطفی آقامیرسلیم در توئیتی نوشت: بعضی‌ها مدعی‌اند خدا را دوست دارند؛ این کافی نیست، باید دستورهای ‎ پیامبر(ص) یعنی احکام شرع را پیروی کنند تا خدا هم آنها را ‎ دوست داشته باشد.قومی که خدا آنها را دوست داشته باشد، خوار و ذلیل نمی‌شود حتی اگر همه ستمکاران و بدخواهان علیه آنها جمع شوند و آنها را  تحریم کنند.آزادی را با اباحی‌گری و بی اعتنائی به احکام شرعی نباید اشتباه کرد.