محسن برهانی، وکیل دادگستری، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اجرای حکم محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در حساب توئیترش نوشت: «اقدام مرحومان محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی قتل عمد نبود زیرا بیش از بیست نفر به مرحوم عجمیان ضربه زدند. کدام ضربه باعث مرگ ایشان شده است؟ مشخص نیست. با منتفی شدن استناد، با قتل عمدی مواجهیم که قاتلش مشخص نیست فلذا باید دیه پرداخت می‌شد. شاید به همین علت، حکم به قصاص داده نشد.»