معاون دادستان مرکز خراسان رضوی گفت: حکم فریب‌خوردگان اغتشاشات اخیر مشهد که بیش از ۸۰ درصد پرونده‌ها را شامل می‌شود با ارفاق به مدت ۲ سال تعلیق شد. اسماعیل رحمانی، افزود: این ارفاق شامل افرادی می‌شود که هیچ سابقه قضایی ندارند و تحت تاثیر فضای مجازی احساساتی و هیجانی شده‌اند.