درخواست اعاده دادرسی متهم «ماهان صدرات مرنی» یکی از متهمان ناآرامی‌های اخیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شد. روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: «با توجه به دلایل و مدارک جدیدالتحصیل در پرونده ماهان صدرات مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم در انطباق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد، لذا مستنداٌ به مقررات ماده 476 قانون مذکور، پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی ارجاع شد.»