دبیرکل اتحادیه عرب، ایران را به دخالت در امور داخلی برخی کشورهای عربی متهم کرد. به گزارش ایلنا، احمد ابوالغیط، در اظهاراتی مدعی شد که اگر بهار عربی نبود ما شاهد نفوذ ایران و ترکیه در سرزمین‌های عربی نبودیم.  وی با بیان اینکه ایران در امور یمن دخالت می‌کند و هدف آن تهدید امنیت عربستان است، گفت: ما همواره منتقد این موضوع هستیم.