به دنبال سخنان حمید نقاشیان، محافظ سابق امام خمینی که ادعا کرده درگذشت امام به دلیل ترور و مصرف داروی اشتباه انتقالی از یک داروخانه لندن بوده؛ سایت جماران آن را تکذیب کرد و نوشت: این فرد جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود امام به ایران در سال ۵۷، در بیت امام و حفاظت از ایشان نقشی نداشته است و ادعاهایی که مطرح شده نیز به هر انگیزه و علت که بیان شده، سراسر کذب و بی پایه است.