نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با بیان اینکه شفافیت آرای نمایندگان یکی از مهمترین وعده‌های مجلس یازدهم بوده که امروز تبدیل به مطالبه‌ای عمومی شده است، گفت: امیدوارم طرح شفافیت آرا این بار در جلسه علنی مجلس رأی بیاورد.

ابوالفضل ابوترابی درگفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان، اظهار کرد: شفافیت باید در همه بخش‌ها وجود داشته باشد چرا که شفافیت بزرگترین مکانیزم برای مقابله با فساد است.

وی افزود: در حال حاضر برخی از نمایندگان برای اخذ بودجه بیشتر یا کسب منابع بیشتر با ابزارهای قانونی در اختیار خود همچون سوال و استیضاح به وزرا فشار می‌آورند و متاسفانه برخی دیگر نیز وکیل الدوله می‌شوند و به این صورت وام‌دار دولت می‌شوند تا بتوانند منابع بیشتری را برای حوزه انتخابیه خود جذب کنند لذا شفافیت آرا می‌تواند راهی برای مقابله با چانه زنی غیرمتعارف برخی نمایندگان باشد.

نماینده نجف آباد در مجلس ادامه داد: شفافیت آرا بهترین مکانیزم برای برای پیشگیری از امضا‌های طلایی است که در شرایط غیرشفاف فعلی رواج پیدا کرده است.

ابوترابی با بیان اینکه شفافیت آرا نمایندگان امروز تبدیل به مطالبه‌ای عمومی شده است، خاطرنشان کرد: شفافیت یکی از مهمترین وعده‌های مجلس یازدهم است که تصور می‌کنم تصویب آن به نفع نظام است و امیداورم این بار در جلسه علنی رأی بیاورد.