رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت قاضی مسعودی مقام گفت: صرفا یک جا به جایی صورت گرفته‌است و وی همچنان در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی مشغول به خدمت است.به گزارش قوه قضاییه، علی القاصی مهر در حاشیه بازدید از مجتمع قضایی مفتح با بیان این که دادگستری تهران دچار کمبود نیروی انسانی است، گفت: کمبود قاضی یک معضل اساسی در دادگستری تهران است که با ۵ و یا ۱۰ قاضی رفع نمی‌شود.