بر اساس پروتکل بهداشتی برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۰، اخذ اثر انگشت در روز رأی‌گیری ممنوع است. همچنین تاکید شده است رأی‌دهندگان حتی‌الامکان از خودکار شخصی استفاده کنند. دستورالعمل مذکور همچنین تاکید کرده که نامزدهای پیروز و هواداران ایشان، از برگزاری هرگونه تجمع در خیابان‌ها، میادین شهر و نظایر آن خودداری و نامزدهای معترض به نتایج انتخابات و هواداران ایشان نیز از هرگونه تجمع پرهیز کنند.