علی القاصی، دادستان تهران در جلسه هماهنگی ارتقای سطح عملکرد دستگاه‌های قضایی و امنیتی در انتخابات پیش رو، خطاب به نامزدهای انتخاباتی گفت: نامزدها در تبلیغات و سخنرانی‌ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند و منافع ملی را به مصالح و منافع شخصی، حزبی، جناحی و گروهی ترجیح ندهند و در صورت عبور از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنها برخورد می‌شود. وی همچنین تاکید کرد: معاونان دادستان و دادستان‌های شهرستان‌ها باید دقت کنند تا از اموال عمومی و بیت‌المال له یا علیه نامزدهای انتخابات استفاده نشود.