سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در گفت‌وگویی هشدار داد: کاندیداهای ریاست جمهوری به هیچ عنوان مجاز نیستند که برای جذب رأی به موضوعاتی مانند «سرباز حرفه‌ای» بپردازند. وی توضیح داد: پرداختن به موضوع سرباز حرفه‌ای مستلزم کار کارشناسی در ستاد کل نیروهای مسلح است و کاندیداهای ریاست جمهوری می‌دانند که نباید بعضی کلیدواژه‌هایی که صرفاً کاربرد انتخاباتی دارد را استفاده کنند.