محمد ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: گزارش نهایی سانحه هواپیمایی اوکراین در هفته جاری به صورت عمومی منتشر می‌شود. وی تاکید کرد که این گزارش کاملا فنی است و در انتشار عمومی آن هیچ سانسوری نخواهیم داشت. وی همچنین درباره اعلام نظر کشورها نسبت به گزارش نهایی ایران در این خصوص اظهار کرد: این گزارش به کشورهای مرتبط با سانحه هواپیمای اوکراینی ارسال شد و ۴ کشور ۶۰ روز فرصت داشتند که نظر خود را اعلام کنند. این مهلت نهم اسفند ماه به پایان رسید و کشورها با توجه به اینکه با گزارش ایران از سانحه هواپیمای اوکراین همسو بودند، از لحاظ فنی اختلاف نظری بین آنها وجود نداشت.