کارگزاران مخابرات روستایی کشور می‌گویند: فشارها برای امضای قراردادهای فاقد مزایای قانونی شدت گرفته است. این در حالی‌ست که مدیرعامل مخابرات مدعی است قراردادهای جدید واجد همه مزایای مندرج در قانون کار هستند و فشاری در کار نیست. به گزارش ایلنا و به گفته نمایندگان جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور، معاونت مالی شرکت مخابرات ایران به ناظرین مالی مناطق مخابرات استان‌ها اعلام کرده است مادامی که کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا نکنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد.

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور می‌افزایند: با این اقدامات قصد دارند کارگزاران را مجبور به پذیریش قراردادی کنند که دارای اشکالات حقوقی و فنی‌ست تا از این مسیر بتوانند به اهداف خود در خصوص کم کردن هزینه‌های جاری شرکت رسیده و به اصطلاح سودآوری شرکت را افزایش دهند.

مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این رابطه می‌گوید: هیچ فشاری در کار نیست. ما چون حکم دیوان عدالت مبنی بر لزوم دائمی شدن کارگزاران مخابرات روستایی صادر شده، قراردادهایی را تنظیم و به کارگزاران ارائه کردیم.

او در پاسخ به این سوال که اگر قرارداد را امضا نکنند، چه خواهد شد، گفت: براساس ضوابط شغلی، قرارداد باید امضا شود. اگر امضا نکنند، هم برای آنها مشکل پیش می‌آید و هم برای مجموعه مخابرات.