نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار 1403 منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که 7.7درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1402) حدود 0.5درصد کاهش یافته است. به گزارش توسعه ایرانی، در بهار 1403، حدود 41.2درصد جمعیت 15 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1402) تغییر نیافته است. جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون و 746هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 440هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و...) 38 میلیون و 228هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 431هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار 1403، بخش خدمات با 52.4درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33درصد و کشاورزی با 14.5درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 20درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1403 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1402) 1.6درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی 18 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار 1403 حدود 15درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند در حالی‌که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار 1402 به میزان 0.5درصد کاهش یافته است. بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت 15ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار 1403 حدود 7.9درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند در حالی‌که 38.5درصد از شاغلین 15 ساله و بیشتر، بیش از 49 ساعت در هفته کار کرده‌اند.