روز یکشنبه (13 خرداد)، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش و تهران دست به اعتراض صنفی زدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مطالبات خود را ترمیم مستمری‌ها براساس خط فقر و هزینه‌های زندگی و ارائه خدمات درمانی رایگان دانستند و اعلام کردند باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشیم.