سرپرست معاونت حقوقی و مجلس سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار کرد: در دوره مدیریتی جدید این سازمان و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌ها، موضوع افزایش بیمه‌شدگان مورد توجه قرار گرفته و شاهد افزایش بیش از دو میلیون بیمه‌شده در تأمین‌اجتماعی بودیم. به گزارش ایلنا، قائم موهبتی ادامه داد: تغییر متغیرهای کلان جمعیتی بر وضعیت صندوق‌های بیمه‌گر پایه مؤثر است. در شرایط فعلی تلاش بر این است تا با تمرکز بر گروه‌هایی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، امکان بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای برای تمامی اقشار فراهم شود. جذب بیمه‌شدگان جدید هم از نظر کیفی و کمی کاری ارزشمند است که در طول دو سال اخیر اتفاق افتاده و با نرخ خوبی 

دنبال می‌شود.