روز گذشته (22 اسفند)، جمعی از بازنشستگان کشوری کرمانشاه به همراه تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی، در اعتراض به وضع بد معیشتی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان، مستمری بالاتر از خط فقر و درمان رایگان را از حقوق بدیهی بازنشستگان دانستند و اضافه کردند: با 20درصد افزایش حقوق، وضع معاش بازنشستگان 

وخیم‌تر می‌شود.