روز گذشته جمعی از بازنشستگان شوش مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان با امضای طوماری خطاب به وزارت کار، خواستار برآورده شدن مطالبات قانونی خود شدند. بازنشستگان شوش و هفت‌تپه با بیان اینکه باید مستمری‌ها به اندازه خط فقر واقعی افزایش یابد، تاکید کردند: واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی، خلاف منافع جمعی کارگران و بازنشستگان است.