روز گذشته (۹ اسفند ماه)، جمعی از بازنشستگان کارگری شهرستان شوش با حضور مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر، به مستمری ناچیز و عیدی ناکافی اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، اعتراض این بازنشستگان به عیدی ناچیز دو میلیون و 500 تا سه میلیون و ۵۰۰هزار تومانی، مستمری زیر خط فقر و ناچیز بودن خدمات رفاهی و مشکلات درمانی بود. این بازنشستگان با انتقاد از پرداخت عیدی کارمندی به کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گفتند: این شیوه پرداخت، اجحاف و تبعیض در حق بازنشستگان تامین اجتماعی است. معترضان در عین حال با انتقاد از وضع بحرانی معیشت، از شورای عالی کار درخواست کردند حداقل مزد و مستمری سال آینده را براساس خط فقر و تورم واقعی افزایش دهد.