روز گذشته (پانزدهم بهمن) جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش و کرمانشاه در اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: خواستار افزایش مستمری برابر خط فقر هستیم چون با وعده و وعید، سفره‌های ما پر نمی‌شود. این بازنشستگان از شرایط معیشتی و درمانی خود انتقاد دارند و می‌گویند: سال به سال وضع معاش‌مان بدتر شده است.