خانه کارگر قزوین به نمایندگی از کارگران شاغل در این استان، طب نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار عدم تایید مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی شد. به گزارش ایلنا، در این نامه که خطاب به جنتی نوشته شده، به مشکلات افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره شده و آمده است: کارگران در شرایط حاضر که بار گرانی نفس‌شان را به شماره انداخته بیش از این تحمل افزایش فشار را ندارند، بنابراین خواستار عدم تایید مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی هستیم.