مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد: طی ۱۴ سال منتهی به سال 1415، جمعیت افراد در سن قطعی بازنشستگی ۵.۵ میلیون نفر اضافه خواهد شد. به گزارش توسعه ایرانی، داده‌های جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که جمعیت کهنسال در سن بازنشستگی قطعی (بالای ۶۵ سال) در کشور طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۵ به حدود دو برابر افزایش می‌یابد. براساس این آمار، طی این ۱۴ سال جمعیت افراد در سن قطعی بازنشستگی ۵.۵ میلیون نفر اضافه خواهد شد درحالی‌که در همین مدت و با فرض ثابت گرفتن آهنگ رشد جمعیت کنونی، تنها بیش از ۱۰ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می‌شود. طبق این آمار، در سال ۱۳۹۶ به ازای هر ۱۰۰ مرد سالمند تنها ۱۰۵ زن سالمند وجود داشته که این نسبت در سال ۱۴۱۵ تغییر یافته و به ازای هر ۱۰۰ مرد سالمند بیش از ۱۱۵ زن سالمند در کشور وجود خواهد داشت.