یک پرستار تهرانی از نرخ پایین اضافه‌کار پرستاران و بی‌توجهی به سختی کار آنها انتقاد کرد. محمدی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: با توجه به کمبود نیروی پرستاری در کشور و مقاومت دولت در مقابل جذب نیرو به اندازه کافی، اضافه‌کار پرستاران در بسیاری از بیمارستان‌ها بیشتر اجباری‌ست و از قضا شبیه کار اجباری هم هست چون اضافه‌کار اجباری پرستاران ساعتی حدود ۱۶هزار تومان است! این پرستار افزود: اضافه‌کار در ساعات سخت نیمه‌شب و در اوج کار پرستار نیز همین قیمت است. در واقع پرستار با ۱۰۰ ساعت اضافه‌کار در ماه، ۲ میلیون تومان هم اجرت نمی‌گیرد! محمدی می‌گوید: اگر بخواهیم قیمت گوشت را با نرخ اضافه‌کار پرستاران کشور مقایسه کنیم، به نتایج دردناکی می‌رسیم. با اضافه‌کار ساعتی ۱۶هزار تومان، قیمت یک کیلو گوشت برابر با ۳۵ ساعت اضافه‌کار پرستاری است یعنی یک پرستار باید ۳۵ ساعت اضافه‌کار بایستد تا بتواند یک کیلو گوشت بخرد! به عبارتی، چهار شیفت کامل اضافه‌کاری برای خرید یک کیلو گوشت!